Direct aanmelden

 

NIEUWSBRIEF ACHTERBERG WEST, november 2023

 

In augustus jongstleden informeerde wij u over de lopende procedure voor het wijzigen van de bestemming en het traject van de aanvraag van de vergunningen voor het fraaie nieuwbouwplan op de locatie Achterberg West. Met deze nieuwsbrief brengen wij u dan ook graag weer op de hoogte van de recente ontwikkelingen en de huidige stand van zaken.

Wat is er gebeurd en gedaan?

De laatste versie van het stedenbouwkundig ontwerp is ingediend bij de gemeente. Zoals bij elk bouwplan moet er natuurlijk ook rekening worden gehouden met omgevingsfactoren en bestemmingen in de directe omgeving van het plangebied. Parallel aan de fysieke invulling van het plangebied is daar ook hard aan gewerkt en is er overleg geweest met de betrokken partijen en de gemeente.

Wat is de stand van zaken?

Op 2 november heeft het college van de gemeente besloten dat zij geen bezwaren zien met betrekking tot de omgevingsfactoren. Zoals bekend kent Achterberg een landelijke en agrarische omgeving. Het plangebied ligt dan ook gedeeltelijk “buiten stedelijk” en in de nabijheid van enkele agrarische bedrijven. Het college heeft besloten dat zij in deze factoren géén belemmering zien voor de voortgang en de behandeling van het bouwplan. Dit is een mooie stap voorwaarts in het proces, welke we graag met jullie delen.

Wat is het vervolg?

De plannen worden op dit moment getoetst en voorzien van de benodigde aanvullende stukken. Het is de verwachting dat de procedure voor het nieuwe bestemmingsplan medio december zal starten. Na publicatie van het besluit ligt het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage. Iedereen die daar behoefte aan heeft kan binnen deze periode bij de gemeente een zienswijze indienen tegen het plan. Het college neemt vervolgens (met inachtneming van eventuele zienswijzen) een finaal besluit op het bestemmingsplan, waarna deze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan afsluitend nog 6 weken ter inzage voor beroep bij de Raad van State.

Direct daarna treedt het plan in werking en kunnen er (omgevings)vergunningen worden verleend voor de diverse te bouwen woningen. Gezien de huidige stand van zaken en planning zal dit neerkomen op medio maart/april aanstaande.

Gedurende de periode dat het bestemmingsplan de laatste procedure doorloopt worden de woningen tot op detail uitgewerkt door de architect en kan de verkoop gaan starten.

Tot slot

Vanzelfsprekend houden wij u ook de komende periode op de hoogte van de voortgang en komt het moment dat we u concreet kunnen informeren over het gevarieerde aanbod en de bijbehorende koopsommen steeds dichterbij.

Voor dit moment wensen wij u een prettige herfst en graag tot ziens.

 

Hartelijke groet,

Planteam Achterberg West 2

ACHTERBERGSE ERVEN

De structuurvisie “Achterbergse West” is uitgangspunt geweest om tot een voorlopige stedenbouwkundige invulling te komen van dit gebied. In dit stedenbouwkundig plan is ruimte voor woningen in het koop- en (sociale)huursegment in een ruim opgezette, (kind)vriendelijke en autoluwe woonwijk. De exacte architectuur van de woningen en appartementen is nog niet bepaald, maar dit zal passen bij het dorpse karakter van Achterberg met veel aandacht voor een groene omgeving. Het plan voorziet in woningen voor vrijwel alle doelgroepen, dus gezinswoningen, appartementen, seniorenwoningen, en kavels voor tweekappers en vrijstaande woningen.

DUURZAAMHEID, MILIEU & ENERGIE

Vanzelfsprekend zullen duurzaamheid, milieu en het verantwoord omgaan met energie een voorname rol gaan spelen. Evenals een evenwichtige samenhang van natuur, rust en ruimte in een sociale woonbuurt.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in een woning, schrijf u dan in als belangstellende via het aanmeldformulier op deze site. U wordt dan door makelaar op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen omtrent woningaanbod.

 

Omwonende of belangenorganisatie?

Omwonenden en belangenorganisaties die zich hebben gemeld tijdens één van de participatierondes worden door ons via email op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en inspraakmomenten. Hebt u zich niet aangemeld in het kader van de participatie maar wilt u wel op de hoogte worden gehouden over de voortgang en de procedure van het bestemmingsplan, dan kunt u zich daarvoor nog steeds aanmelden. U kunt hiervoor een email sturen naar [email protected]

 

Meer informatie?

Hieronder vindt u de meest recente documentatie van het plan, waaronder de nieuwsbrieven en de planvorming.

Nieuwsbrief juli 2024

Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwsbrief november 2023

Nieuwsbrief augustus 2023

Ingediend bestemmingsplan

Publicatie ontwerp bestemmingsplan

Publicatie ontwerp beeldkwaliteitsplan

Publicatie ontwerp geurhinder

vogelvlucht met woningtypen

Presentatie gemeenteraad

Stedenbouwkundig plan

Presentatie inloopavond 2 februari 2023

 

 

 

 

LOCATIE

In dit stedenbouwkundig plan is ruimte voor woningen in een ruim opgezette,(kind)vriendelijke en autoluwe woonwijk, welke zal passen bij het dorpse karakter van Achterberg met veel aandacht voor een groene omgeving.

CONTACTFORMULIER

Vul hieronder jouw gegevens in om op de hoogte gehouden te worden

Mevr.
Dhr.
Fam.
Koop
Huur
Kavel / vrijstaande woning
Twee-onder-een kapwoning
Hoekwoning
Tussenwoning
Appartement
Seniorenwoning

* Deze velden zijn verplicht.